Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening en verkoop

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Light Twist: Light Twist Projectverlichting, met kvk-nummer 56255446.
De wederpartij: iedere natuurlijke persoon, dan wel rechtspersoon, die met Light Twist een overeenkomst aangaat.
De koper: de wederpartij die een koopovereenkomst met Light Twist aangaat.
De opdrachtgever: de wederpartij die een overeenkomst van opdracht met Light Twist aangaat.
De bescheiden: de door Light Twist gemaakte en/of verstrekte onderwerpen, tekeningen, modellen en afbeeldingen, in de ruimste zin des woords.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes door Light Twist gedaan en op alle tot stand gekomen overeenkomsten tussen Light Twist en wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De toepasselijkheid van inkoop- en/of andere voorwaarden van wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De inzet van derden, als bedoeld in lid 5 van artikel 4 en lid 5 van artikel 5, tast de geldigheid en exclusiviteit van deze voorwaarden niet aan, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4. Nietigheid of vernietiging van een der bepalingen van deze voorwaarden, tast niet de geldigheid, noch de inhoud, van de overige bepalingen van deze voorwaarden aan.

5. De overeenkomst tot het ontwerpen van de bescheiden heeft te gelden als een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 BW.

6. De overeenkomst tot de aanschaf en levering van zaken, heeft te gelden als een koopovereenkomst als bedoeld in artikel 7:1 BW.

7. Een overeenkomst waarin beide soorten overeenkomsten als bedoeld in lid 5 en lid 6 zijn vervat maakt vorenstaande, dat op beide als afzonderlijk te beschouwen overeenkomsten slechts het daarvoor geldende wettelijke kader en in de deze voorwaarden daarvoor specifiek geldende bepalingen van toepassing zijn, niet anders.

Artikel 3 Offertes

1. Alle door Light Twist verstrekte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij door Light Twist een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2. De prijzen in de door Light Twist opgestelde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en overige kosten, welke kosten – niet limitatief – kunnen bestaan uit reis- en verblijfskosten en verzend- en administratiekosten. Een en ander, tenzij schriftelijk anders wordt vermeld.

3. Aanvaarding van een aanbod kan slechts geschieden voor het geheel van de in de offerte of aanbieding genoemde diensten en leveringen tegen de gehele vermelde prijs. Een gedeeltelijke aanvaarding bindt Light Twist niet, tenzij schriftelijk anders wordt vermeld.

4. De bij een aanbieding of offerte opgegeven bescheiden zijn zo nauwkeurig mogelijk doch gelden slechts ter indicatieve aanduiding. Rechten kunnen hieraan, tenzij door Light Twist anders wordt aangegeven, niet worden ontleend.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst van opdracht

1. De overeengekomen termijn(en) voor het opstellen van de bescheiden dienen ter indicatie en zijn géén fatale termijnen als bedoeld in artikel 6:83 BW, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Indien Light Twist binnen voornoemde termijn niet of niet geheel zijn verbintenis uit hoofde van de overeenkomst nakomt, dient de opdrachtgever Light Twist schriftelijk
in gebreke te stellen en een redelijke termijn, van tenminste twee (2) weken, te vergunnen alsnog voormelde verbintenis na te komen.

2. redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor Light Twist om zijn verbintenis uit hoofde van de overeenkomst na te komen, juist én volledig ter beschikking van Light Twist heeft gesteld.

3. Termijnen die worden overeengekomen voor het opstellen van de bescheiden nemen geen aanvang voordat de opdrachtgever Light Twist de toegang tot ruimtes van wederpartij, die voor Light Twist redelijkerwijs noodzakelijk is om zijn verbintenis uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft gegeven.

4. Indien zich een situatie als omschreven in lid twee en drie voordoet nadat de termijn reeds is aangevangen, wordt de termijn waarbinnen Light Twist na dient te komen evenredig verlengd met de opgelopen vertraging.

5. Het is Light Twist, zonder daarvoor voorafgaande noch uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever nodig te hebben, toegestaan derden in te schakelen voor de uitvoering van (een gedeelte van) de overeenkomst.

6. De overeenkomst van opdracht brengt een inspanningsverplichting, en aldus geen resultaatsverplichting, ten aanzien van Light Twist met zich.

Artikel 5 Levering uit hoofde van de koopovereenkomst

1. De overeengekomen termijn(en) voor het leveren van zaken dienen ter indicatie en zijn géén fatale termijnen als bedoeld in artikel 6:83 BW, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Indien Light Twist binnen deze niet-fatale termijn niet of niet geheel zijn verbintenis uit hoofde van de overeenkomst nakomt, dient de koper Light Twist schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn, van tenminste twee (2) weken, te vergunnen alsnog voormelde verbintenis na te komen.

2. Termijnen die worden overeengekomen voor het leveren van zaken nemen geen aanvang voordat de koper de gegevens, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor Light Twist om zijn verbintenis uit hoofde van de overeenkomst na te komen, juist en volledig ter beschikking van Light Twist heeft gesteld.

3. Termijnen die worden overeengekomen voor het leveren van zaken nemen geen aanvang voordat de koper Light Twist de toegang tot ruimtes van wederpartij, die voor Light Twist redelijkerwijs noodzakelijk is om zijn verbintenis uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft gegeven.

4. Indien zich een situatie als omschreven in lid twee en drie voordoet nadat de termijn reeds is aangevangen, wordt de termijn waarbinnen Light Twist na dient te komen evenredig verlengd met de opgelopen vertraging.

5. Het is Light Twist, zonder daarvoor voorafgaande noch uitdrukkelijke toestemming van de koper nodig te hebben, toegestaan derden in te schakelen voor de uitvoering van (een gedeelte van) de overeenkomst.

6. Onder derden als bedoeld in het vorige lid, valt uitdrukkelijk niet de installateur, waaronder wordt verstaand de (rechts)persoon die zorgdraagt voor installatie van eventueel aangeschafte zaken. Daarmee dient een aparte overeenkomst te worden gesloten door koper.

7. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, vindt levering plaats vanaf de bedrijfslocatie van Light Twist op een door Light Twist te bepalen moment.

8. Indien in afwijking van het vorige lid wordt overeengekomen dat Light Twist zorgdraagt voor bezorging van de gekochte zaken, komen de kosten van bezorging geheel voor rekening van koper.

9. Ongeacht de wijze van levering als bedoeld in de twee vorige leden, gaat de risico voor de zaken over op de koper op het moment dat de zaken de bedrijfslocatie van Light Twist verlaten.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

1. Levering, als bedoeld in het vorige artikel, geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat koper volledig aan zijn op enig moment jegens verkoper bestaande verplichtingen voldoet. Het hierin besloten eigendomsvoorbehoud strekt zich tevens uit tot de met de geleverde zaken gemaakte nieuwe zaken en heeft betrekking op vorderingen op grond van de tussen
partijen gesloten overeenkomst van welke aard dan ook en tevens vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst die tot schadevergoeding en vergoeding van (buiten)gerechtelijke kosten, renten, boeten en dwangsommen daaronder begrepen.

2. Zo lang de in het vorige lid genoemde opschortende voorwaarde niet is ingetreden, mist koper de bevoegdheid om de onder eigendomsvoorbehoud gekochte zaken te vervreemden, (een rechtshandeling aangaan die koper verplicht tot) de feitelijke macht over de zaken aan een of meer derden te geven of de zaken te bezwaren.

3. Koper verplicht zich om, zo nodig op verzoek van Light Twist, vorderingen die ontstaan of zullen ontstaan door vervreemding aan derden van door Light Twist aan koper onder eigendomsvoorbehoud verkochte zaken, aan Light Twist te cederen of te verpanden. De keuze tussen cessie dan wel verpanding ligt bij Light Twist.

4. Light Twist heeft het recht de voorbehouden eigendom en de hieraan verbonden rechten aan een of meer derden over te dragen, voor wie in dat geval dezelfde rechten en verplichtingen gelden.

5. Op de koper rust de verplichting de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud van kracht is, te verzekeren en geeft Light Twist, in het geval dat uitkering plaatsvindt, het recht op de uitkering uit hoofde van die verzekering.

6. Zoals in artikel 13 van deze voorwaarden is bepaald dat op de overeenkomst Nederlands recht van toepassing is. Dit met dien verstande dat het eigendomsvoorbehoud, voor zover gunstiger voor Light Twist, na invoer van de betrokken zaken in een ander land in de volle omvang en in het bijzonder ook in zijn reikwijdte geregeerd wordt door het recht van dat land.

Artikel 7 Betalingen

1. Betaling dient binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

2. De betalingstermijn, in het vorige lid genoemd, is, behoudens het geval waarin uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn is overeengekomen, een fatale termijn.

3. Indien betaling door de wederpartij binnen de in het eerste lid genoemde termijn uitblijft, is wederpartij de wettelijke handelsrente conform artikel 6:119a juncto art. 6:120 lid 2 BW vanaf de uiterste dag van betaling verschuldigd.

4. Betalingen van wederpartij zullen vooraleerst in mindering gebracht worden op de verschenen rente en kosten.

5. Verrekening door wederpartij is onder geen enkele omstandigheid toegestaan.

6. Opschorting van de (betalings)verplichtingen door wederpartij is uitdrukkelijk uitgesloten.

 
Artikel 8 Garantie

1. Bij elke melding onder garantie dient de ter zake doende factuur van Light Twist te worden overgelegd.

2. Geen garantie wordt door Light Twist gegeven op conventionele lampen.

3. De gevolgen van het degradatieproces van LED-lichtbronnen vallen onder geen enkele omstandigheid onder enige garantie, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

4. Led subpixel uitval van minder dan 1% bij RGB-in-one producten vallen onder geen enkele omstandigheid onder enige garantie, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

5. Indien en voor zover garantie wordt gegeven, geldt deze garantie nooit gedurende een periode langer dan dat de leverancier, zijnde de (rechts)persoon die de betreffende zaak aan Light Twist heeft geleverd, garantie heeft verstrekt.

6. Gegeven garanties gelden uitdrukkelijk niet indien de wederpartij:
a. in gebreke is jegens Light Twist;
b. de geleverde zaak of daarmee verbonden zaken zelf heeft gerepareerd of bewerkt dan wel laten repareren of bewerken;
c. de geleverde zaak aan andere omstandigheden dan die naar algemene ervaringsregels als normaal voor de zaak zijn te beschouwen heeft blootgesteld;
d. de geleverde zaak onzorgvuldig, waaronder tenminste begrepen in strijd met de aanwijzingen van Light Twist dan wel de gebruiksaanwijzing van de zaak, is behandeld of;
e. de gebreken aan de geleverde zaak geheel dan wel gedeeltelijk het gevolg zijn van krachtens de overheid geldende, dan wel in de toekomst te gelden, voorschriften ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 
Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Light Twist gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet dan wel grove schuld aan de zijde van Light Twist, dan wel personen voor wie Light Twist aansprakelijk is.

2. Onder de in het vorige lid bedoelde personen valt in ieder geval niet de installateur, als bedoeld in artikel 5 lid 6. De werkzaamheden van de installateur behoren niet (!) tot de (uitvoering van de) bedrijfsvoering van Light Twist en Light Twist kan voor een eventuele fout door de installateur niet op grond van artikel 6:170 BW noch op grond van artikel 6:171 BW
aansprakelijk worden geacht.

3. Indien schade in enige mate het gevolg is van door wederpartij verstrekte onjuiste gegevens, dan wel anderszins te wijten is aan of het gevolg is van handelen of nalaten van wederpartij, is aansprakelijkheid van Light Twist uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Voor schade, gedeeltelijk dan wel geheel ontstaan als gevolg van de in artikel 8 lid 6 genoemde omstandigheden, is Light Twist niet aansprakelijk en vrijwaart wederpartij Light Twist tegen iedere aansprak van derden tot schadevergoeding.

5. Indien en voor zover Light Twist wel aansprakelijk is voor geleden schade, is deze aansprakelijkheid, ongeacht de grond daarvan, beperkt tot dat gedeelte van het bedrag van de factuur dat betrekking heeft op de geleverde zaak of zaken dan wel opgestelde bescheiden.

6. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is Light Twist, voor zover schade wordt gedekt door een door Light Twist gesloten verzekering, nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag.

7. In het geval dat Light Twist aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid steeds beperkt tot directe schade aan personen of zaken. Welke directe schade wordt geleden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Light Twist in de nakoming van zijn verplichtingen. Voor indirecte schade, waaronder – niet limitatief – gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en stagnatieschade begrepen, is Light Twist nooit aansprakelijk.

 
Artikel 10 Intellectuele eigendom

1. Indien en voor zover van toepassing, berusten de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de bescheiden op grond van de Auteurswet, het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom en alle overige (Europese) wet- en regelgeving, bij Light Twist.

2. Het is wederpartij verboden om de bescheiden waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op enigerlei wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of ten toon te stellen zonder toestemming van Light Twist.

3. Het verwijderen of wijzigen van aanduidingen van Light Twist op door Light Twist geleverde of ter beschikking gestelde bescheiden of andere producten is wederpartij niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk door Light Twist toestemming is gegeven.

4. Light Twist behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden voor de wederpartij toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke (bedrijfs)informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

5. De opdrachtgever heeft, mits hij aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, het recht de bescheiden uit te voeren.

6. De opdrachtgever mag niet afwijken van de bescheiden en geen wijzigingen daarop aanbrengen, tenzij hij dat doet in overleg met Light Twist.

7. De opdrachtgever mag het uitgevoerde ontwerp niet geheel of gedeeltelijk herhalen zonder voorafgaande toestemming van Light Twist. Light Twist kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden, zoals de betaling van een redelijke vergoeding. Light Twist zal zijn toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.

 

Artikel 11 Wijzigen van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig in overleg treden om tot wijziging van de overeenkomst te komen.

2. Indien aan Light Twist een uit de wet (of andere regelgeving van overheidswege) voortvloeiende bevoegdheid toekomt, of Light Twist op grond daarvan verplicht is, om de overeengekomen prijs te verhogen en Light Twist van deze bevoegdheid gebruik maakt, komt aan wederpartij niet om die reden een recht tot ontbinding van de overeenkomst toe.

3. Indien Light Twist met wederpartij een vaste prijs is overeengekomen, is Light Twist gerechtigd de prijs te allen tijde te verhogen.

4. Indien Light Twist conform het vorige lid de prijs verhoogt en dit gebeurt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst en lid 2 niet van toepassing is, heeft wederpartij, slechts indien het een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het recht om de overeenkomst met Light Twist te ontbinden, tenzij Light Twist zich
bereid toont de uitvoering van de overeenkomst alsnog voor het oorspronkelijk overeengekomen bedrag ter hand te nemen.

5. Indien Light Twist conform lid 3 de prijs verhoogt en dit gebeurt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst en lid 2 niet van toepassing is, heeft wederpartij het recht om de overeenkomst met Light Twist te ontbinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van gestegen prijzen bij de leverancier(s) van Light Twist en deze stijging meer dan 10%
bedraagt of tenzij Light Twist zich bereid toont de uitvoering van de overeenkomst alsnog voor het oorspronkelijk overeengekomen bedrag ter hand te nemen.

6. Indien wederpartij wijziging van de overeenkomst – om welke reden dan ook – wenst, dient wederpartij dit terstond aan Light Twist kenbaar te maken. Light Twist kan een dergelijk verzoek te allen tijde weigeren, hetgeen voor de wederpartij uitdrukkelijk geen grond voor ontbinding van de overeenkomst oplevert.

 

Artikel 12 Ontbinding

1. Light Twist kan de overeenkomst ontbinden indien:
- de wederpartij tekort schiet in de nakoming van een op hem rustende verplichting waaronder – niet limitatief – het niet tijdig betalen of niet tijdig in ontvangst nemen van zaken;
- de wederpartij surseance van betaling aanvraagt danwel verleend krijgt of faillissement wordt aangevraagd danwel wordt verklaard.
- Een aanvraag voor kredietverzekering niet of naar het oordeel van Light Twist in onvoldoende mate wordt gehonoreerd.

2. Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van één der leveringen door de wederpartij, Light Twist gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van toekomstige leveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden kan Light Twist, na schriftelijke aankondiging, de overeenkomst ontbinden.

3. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst wordt al hetgeen Light Twist uit welke hoofde dan ook van de wederpartij te vorderen heeft terstond opeisbaar.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht

1. Op de tussen Light Twist en wederpartij gesloten overeenkomst, alsmede op alle andere rechtsbetrekkingen tussen Light Twist en een ander, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De geschillen die uit de overeenkomst, dan wel andere rechtsbetrekkingen, voortvloeien zullen naar Nederlands recht en door de rechter in de vestigingsplaats van Light Twist, behoudens gevallen waarin de wet dwingend anders voorschrijft, worden beslecht.

No comments yet.

Geef een reactie

Threesome